TTC Sugar hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 6 tháng

08/02/2022

Luỹ kế nửa đầu niên độ 2021 - 2022, TTC Sugar ghi nhận lợi nhuận sau thuế ở mức 436 tỷ đồng - đạt tới 76% mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Công ty Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, HoSE: SBT) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II niên độ 2021 - 2022 với doanh thu thuần đạt 4.990 tỷ đồng, tăng 28%. Giá vốn tăng tương đương nên lợi nhuận gộp còn tăng 24% đạt 664 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 160% lên mức 337 tỷ đồng. Trong đó, lãi tiền gửi ngân hàng, cho vay, lãi từ khoản ứng trước cho nhà cung cấp và khoản tiền cọc đạt 156 tỷ đồng, tăng 60%; khoản lãi kinh doanh hợp đồng tương lai tăng từ 15 tỷ đồng lên 115,5 tỷ đồng.

Chi phí tài chính giảm 20% xuống 171 tỷ đồng nhờ tăng hoàn nhập giảm giá đầu tư. Chi phí bán hàng tăng 7% và chi phí quản lý tăng 68%.

Trong kỳ, TTC Sugar phát sinh khoản dự phòng tổn thất tài sản 127 tỷ đồng mà cùng kỳ năm trước không có. Lợi nhuận sau thuế đạt 241 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 215 tỷ đồng.

Luỹ kế nửa đầu niên độ 2021 - 2022, TTC Sugar ghi nhận doanh thu tăng 23% lên 9.302 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 436 tỷ đồng.

Mảng đường vẫn đóng vai trò chủ lực trong cơ cấu doanh thu nửa đầu niên độ 2021 - 2022 với tỉ trọng 95%. Đơn vị đã đề ra chiến lược cân bằng sản lượng, chi phí nguyên liệu đầu vào, đảm bảo lượng tồn kho hợp lý giúp hạn chế tối thiểu sự biến động về giá của thị trường.

Trong niên độ tài chính 2021-2022, Ban điều hành đã đặt mục tiêu tổng sản lượng tiêu thụ dự kiến tăng nhẹ và giữ vững thị phần ở các phân khúc kinh doanh đã xây dựng. Doanh thu kế hoạch tăng 13%, tương đương 16.905 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 750 tỷ đồng.

Như vậy, sau nửa năm tài chính 2021-2022, TTC Sugar đã hoàn thành 55% kế hoạch doanh thu nhưng đạt tới 76% mục tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm cuối quý, tổng tài sản TTC Sugar tăng thêm gần 3.000 tỷ đồng lên 23.533 tỷ đồng. Khoản tiền và tương đương tiền tăng từ 1.823 tỷ đồng lên 2.402 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 1.240 tỷ đồng lên 1.675 tỷ đồng và khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 6.219 tỷ đồng lên 7.835 tỷ đồng.

Bên cạnh khoản phải thu khách hàng thì TTC Sugar có các khoản trả trước cho người bán ngắn hạn lớn 3.413 tỷ đồng, tăng thêm 400 tỷ đồng so với đầu niên độ; phải thu ngắn hạn khác tăng thêm hơn 700 tỷ đồng lên 2.521 tỷ đồng. Về phần nguồn vốn, doanh nghiệp tăng 862 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn nhưng giảm 176 tỷ nợ vay dài hạn.


Nguồn: An ninh Tiền tệ