01/12/2023

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa (viết tắt Công ty BHS-NH) - một đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, HOSE: SBT) đã bắt đầu đầu tư cho nông dân vụ trồng, chăm sóc mía đường 2023-2024 (thu hoạch 2024-2025). Niên vụ này, các chính sách hỗ trợ đầu tư của cho nông dân có những thay đổi thiết thực, đáp ứng nhu cầu cho nông dân muốn mở rộng diện tích, nâng cao năng suất mía, đảm bảo lợi nhuận cho người trồng mía. Đặc biệt hơn, Công ty BHS-NH cũng đầu tư tưới mía, Gel giữ ẩm để cây mía thích ứng với điều kiện khô hạn ở Khánh Hòa và El Nino dự báo diễn ra trong năm 2024.